Kwaliteit zorg

De basis op orde, het leveren van kwalitatief goede zorg heeft hoge prioriteit bij Stichting Brunnera. We maken onze kwaliteit aantoonbaar met behulp van kwaliteitsmetingen en in- en externe audits. Stichting Brunnera is HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gecertificeerd en toont daarmee te voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Daarnaast houdt de stichting jaarlijks evaluatiegesprekken met haar cliënten om de zorgverlening waar nodig aan te passen en te verbeteren. Uitgangspunt is preventie en zelfredzaamheid van cliënten bevorderen, zodat cliënten zolang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Stichting Brunnera heeft contracten met gemeentes en zorgkantoren en werkt nauw met ze samen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), waaruit o.a. begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden wordt gefinancierd. Deze diensten worden door de gemeente aanbesteed en Stichting Brunnera heeft daar ook gunning voor verkregen. Zorgkantoren en zorgverzekeraars zijn tevens belangrijke samenwerkingspartners voor de dienstverlening van Stichting Brunnera aan cliënten die onder de WLZ (Wet langdurige zorg) en ZVW (Zorgverzekeringswet) vallen. Aspecten waar deze partijen belang aan hechten, zijn: kwalitatief goede zorg, tevreden cliënten, doelmatig en verantwoorde zorg en meer.